Rädda Barnen

Inget barn ska behöva fara illa – På Rädda Barnen stöder de barn i utsatta situationer både i Sverige och i övriga världen. Dessutom väcker de opinion för barns rättigheter. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. De är både politiskt och religiöst obundna.
Vad gör de? De arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, som saknar stöd från sina föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. De kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskminering.
Rädda Barnen jobbar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar deras medlemmar i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan. Ute i världen så jobbar de med långsiktiga program för utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går de in med akuta livräddande insatser, samtidigt som de då jobbar på ett långsiktigt perspektiv.
Varför behövs de? Det finns över 2 miljarder barn i världen. Livsvillkoren för dessa barn skiljer sig markant åt. Utsatta barn finns såväl i de fattigaste länderna i världen som i länder på många sätt är trygga och bra att växa upp i. I Sverige lever till exempel ett skrämmande stor antal barn i fattigdom. Under de senaste åren har många förändringar skett, förändringar som Rädda Barnen har bidraget till. Till exempel har dödligheten bland barn under fem år minskat och antal barn som går i skolan ökat. Men mycket återstår, och de fortsätter kampen för att barn runt om i världen och här hemma i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda.
Hur åstadkommer de resultat? För att Rädda Barnen ska få ett varaktigt resultat arbetar de på olika plan. De samlar fakta, lyssnar på barnen själva och noggrant undersöker deras situation och villkor. De ger stöd direkt till barn. Rädda Barnen spider deras kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns villkor. Och de väcker opinion och påverkar beslutsfattare – från kommuner till FN – att förverkliga barns rättigheter!
Länk till deras hemsida: https://www.raddabarnen.se/ där du kan bli medlem eller skänka pengar. Eller läsa mer om Rädda barnen.

Så arbetar Rädda barnen

Rädda Barnen jobbar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska vara delaktiga i det de gör. Därför satsar Rädda Barnen på mer långsiktiga lösningar som löser problemen för gott. De har programverksamheter i 120 länder i världen som syftar till att barn ska få en bättre framtid. Dessutom finns Rädda Barnen på plats i krig och katastrofer. De akuta behoven är enorma och Rädda Barnen jobbar intensivt med att rädda så många liv som möjligt. Även i dessa zoner så arbetar de för en långsiktig lösning.
Långsiktighet och lokal samverkan är en röd tråd i deras arbete! Genom att Rädda Barnen samarbetar med lokala organisationer ser de till att kunskap och metoder finns för att säkra framtida tillvaron för barnen och deras familjer. Allt deras jobb sker i samarbete med deras medlemmar, lokala organisationer och internationella organ och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor.
Rädda Barnens arbetsmetoder:
-De stödjer barns rätt till deltagande och inflytande i frågor som berör deras liv och vardag.
-De håller sig uppdaterade om andras forskning och praktiska erfarenheter inom deras områden,
-De sprider kunskap till dem som har inflytande över barns livsvillkor för att få dem att omsätta Barnkonventionen i praktiken.
-De väcker opinion bland allmänheten och påverkar makthavare att se till barnets bästa.

Rädda Barnens värderingar

Rädda Barnens mål är en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet. Deras värderingar

bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
Alla människor har lika värde – barn har särskilda rättigheter! Rädda Barnen anser dessutom att alla människor har ett ansvar, men att staten har särskilda skyldigheter.
Att förvekliga barns rättigheter är ett långsiktigt arbete. Det kräver stora förändringar i de flesta samhällen och förutsätter också att fattigdom och globala orättvisor bekämpas.
För att nå dit behövs allt från FN och av nationella regeringar, till beslut som den enskilda skolan och förhållande i barns närmiljö.
Det är också viktigt för Rädda Barnen att se vad som sker i familjen, vilket stöd familjen får och hur de kan stödja barnet och barnets utveckling.
Rädda Barnens uppdrag är att uppnå bestående förbättringar i barns liv!
Deras uppdrag är att verka för och inspirera till genomgripande förbättringar i hur barn behandlas och uppnå förändringar i deras liv.

Några av Rädda Barnens resultat

I Sverige så under Almedalsveckan i juli drog Rädda Barnen igång kampanjen ”Otyst” för att väcka opinion och stärka människors engagemang för barn på flykt och för att barnperspektivet ska stå i centrum i flyktingpolitiken. Deras stor namninsamling för lagliga och säkra vägar till EU resulterade i fler än 140 000 underskrifter – en av de tio störta namninsamlingarna i Sveriges moderna historia.
Rädda Barnen efterfrågades av kommunerna och av ansvariga myndigheter. Inte minst i område traumamedveten omsorg kunde vi göra skillnad för barn. Distrikt- och lokalföreningar spelade också en avgörande roll och engagerade sig i barnvänliga platser, språkcaféer, föräldragrupper och dessutom delade ut välkomstryggsäckar med mera.
Internationellt – Under året så presenterade Rädda Barnen den första ”pappa-rapporten” eller ”State of the World´s Fathers”. För att öka flickors möjligheter måste de även arbeta med fäder och bröder som målgrupper: lyfta upp pojkar och mäns roll när det gäller överlevnad och utveckling.
Rädda Barnen formulerade ett globalt samverkansförbund för en gemensam vision för första gången. Vilket är historiskt! Så nu har alla barnrättsorganisationer en gemensam ambition och strategi och kraftsamling av allas arbete för att uppnå de tre övergripande mål fram till 2030: Att alla barn får en grundläggande utbildning av god kvalitet, att våld mot barn inte tolereras. Att inga barn ska dö innan sin femårsdag av orsaker som går att förhindra.
Rädda barnen bidrog till den internationella insatsen mot Ebolaepidemin med både omfattande informationskampanjer och sjukhusverksamheter. Fokus låg på de barn som lämnats ensamma när deras föräldrar och andra anhöriga hade insjuknat.